K.V.K.K. Bildirgesi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

1.      POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması, Sultans Tango Marathon & Festival için büyük önem arz etmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik, genelge, yönergelere uygunluğunu sağlamak, şirketi bir bütün olarak KVKK mevzuatına uyumlu hale getirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır. Ayrıca işbu Politika ile kişisel veri işleme, saklama ve güvenliğini sağlama süreçlerinin ilke, usul ve esasları belirlenmiştir.


2.      TANIMLAR

Bu Politikada yer verilen hukuki ve teknik terimlerden;
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
Kanun 24.3.2016 Tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Kayıt ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin
İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Verilerin
Silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini,
Kişisel Verilerin
Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Özel Nitelikli Kişisel
Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
Periyodik İmha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
İlgili Kişi / Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
İfade eder


3.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
3.1    Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulan Temel İlkeler
Kanunda belirtilen temel ilkelere uygun şekilde kişisel veri işlenecektir. Bu kapsamda Kişisel veriler;
Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenecektir.
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.
İşlendikleri yasal amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve açıklanacaktır.
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
3.2    Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Özel nitelikli olmayan Kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplerin en az birinin varlığı halinde veya ilgili kişinin açık rızası alınarak işlenebilecektir.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Sözleşmenin ifası için tarafların verilerinin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

3.3    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken uyulacak usul ve esaslar işletmemiz tarafından hazırlanarak yayınlanan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası’na www.sultanstango.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
3.4   Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Aydınlatılması
İlgili kişiler Kanun’a uygun olarak aydınlatılmaktadır. Bu kapsamda veri sorumlusunun kimliği, kişisel verinin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere aktarılacağı, hangi yöntemle toplandığı ve hukuki sebebi ve ilgili kişinin aşağıda belirtilen hakları konusunda ilgili kişiler bilgilendirilmektedir.
İlgili Kişilerin Hakları;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerle ilgili yapılan güncellemeler veya silme işlemlerinin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişiler, Kanunun 11. maddesi kapsamındaki www.sultanstango.com internet sitemizden ulaşılabilecekleri İlgili Kişi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurularak, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden info@sultanstango.come-posta adresimize ileterek talep edebilirler.
Başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.


4.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikteki kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayanarak aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir.
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
Erişim yetkilerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlerini yürütülmesi
Fiziksel mekân güvenliğinin temini
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi
İletişim ve Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
Performans değerlendirme süreçlerini yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin takibi
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
Yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerini yürütülmesi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

5.      KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHASI
Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak saklanmaktadır.
Öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edilmekte, mevzuatta bir süre belirlenmişse bu süreye kadar, yasal bir süre mevcut değil ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.
Belirtilen kriterlere uygun olarak her bir kişisel veri kategorisi için ayrı olarak belirlenmiş saklama süreleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. Kişisel veriler bu sürelerin sonundan itibaren altı aylık periyodik imha sürelerinde veya ilgili kişinin başvurması durumunda en geç otuz gün içinde belirlenen imha yöntemleri ile imha etmektedir.
Kişisel (Etkinlik katılımcısı) verilerin saklanma süreleri;

İŞLENEN KATEGORİSİ

Kimlik Bilgileri: Başvurusundan itibaren 20 yıl
Hukuki İşlem: Başvurusundan itibaren 20 yıl
Müşteri İşlem: Başvurusundan itibaren 20 yıl
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Başvurusundan itibaren 20 yıl
Finans: Başvurusundan itibaren 20 yıl

6.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6.1    Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması
İşlenen kişisel veriler aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.
Hizmet alan kişilerin kişisel verileri;

Hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde talep edilen kişisel verilerle sınırlı olarak adli makamlar ve taraf avukatlarına
Özel sigorta kapsamında hizmet alanların kimlik, sağlık ve sigorta bilgileri özel sigorta şirketlerine
Müşteri dosyalarının arşivlenmesi amacıyla müşteri kayıt programının geliştiricisi olan yazılım firmasına
Gerekmesi durumunda lojistik hizmetleri sağlıyıcısına
Gerekmesi durumunda konaklama hizmetleri sağlıyıcısına

7.      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşletmemiz, Kanun’un 12. Maddesinde belirtildiği gibi;
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta ve alınan tedbirlerin uygulanması için gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

7.1    Kişisel Verilerin Korunması İçin Alınan Tedbirler

1.1    İdari Tedbirler

Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.
Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
Özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmaktadır.
Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların kendisine tahsis edilmiş envanter iade alınmaktadır.
Kişisel veri envanteri hazırlanmıştır.
Periyodik aralıklarla silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmaktadır.

1.2    Teknik Tedbirler

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan çalışanların periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta veya yaptırılmakta ve test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilere erişim yapılan yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yaptırılmaktadır ve test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişimlerde iki kademeli kimlik doğrulama sistemi kullanılmaktadır.
Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında kişisel sağlık verisi aktarımı yapılacaksa sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemleriyle aktarım yapılmaktadır.
Dijital ortamda saklanan kişisel veriler için periyodik aralıklarla silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmaktadır.

7.2    Veri İhlali Durumunda Alınacak Tedbirler

İşletmemiz tarafından işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde işletmemiz ihlali öğrenmesinden itibaren bu durumu en kısa süre içerisinde veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.
İşletmemiz tarafından söz konusu ihlalden etkilenen kişilerin belirlenmesine müteakip ilgili kişilere de makul olan en kısa süre içerisinde, ilgili kişinin iletişim adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa www.sultanstango.com web sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
İlgili kişiye yapılacak olan ihlal bildiriminde;
İhlalin ne zaman gerçekleştiği,
Hangi kişisel verilerin ihlalden etkilendiği,
İhlalin olası sonuçları,
İhlalin etkilerinin azaltılması için alınan veya alınması önerilen tedbirler,
İlgili kişinin veri ihlali ile ilgili bilgi almasını sağlayacak irtibat kişisinin isim ve iletişim detaylarına yer verilecektir.

8.      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi süreçlerinin koordinasyonunu şirket müdürü veya yetkilendirdiği personel yapar


9.      POLİTİKADA YAPILAN GÜNCELLEMELER

İşletmemiz, mevzuatın değişmesi sebebiyle, Kurul kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda düzenlenen güncellemeler tablosuna eklenir.
Güncellemeler Tablosu

07.04.2021 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası yürürlüğe girmiştir.

10.  SON HÜKÜMLER
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, Veri Sorumlusu tarafından hazırlanmış olup, www.sultanstango.com internet sitesinde duyurulmuştur.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

1.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI VE KAPSAMI

Sultans Tango Marathon & Festival işlediği özel nitelikli kişisel verilerin korunması noktasında son derece hassas davranmaktadır.
İşbu politika, elde edilen özel nitelikli kişisel verilerin Kanun’un 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasında belirtilen “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hükmüne istinaden alınan güvenlik önlemlerinin açıklanması ve bu kapsamda usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.    TANIMLAR
Bu Politikada yer verilen hukuki ve teknik terimlerden;
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kanun 24.3.2016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Kayıt ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
Kişisel Verilerin
İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
İfade eder


3.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulan Temel İlkeler

Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun ve işbu Politikada belirtilen ilkelere uygun olarak gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak işlenmektedir. Bu kapsamda özel nitelikli kişisel veriler;
Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenecek,
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacak,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecek,
İşlendikleri yasal amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve açıklanacak,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

3.2    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Etkinlik katılımcılarının verileri servis hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan personelimiz tarafından işlenmektedir.

4.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Merkez, Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen temel ilkelere uygun olarak, yine Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen özel nitelikteki kişisel verilerin işlenme şartlarından en az birine dayanarak aşağıda sayılan amaçlarla kişisel veri işlemektedir.
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hizmetin Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

5.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

5.1    Yurt İçine Aktarılması

 1. Etkinllik katılımcılarının kişisel verileri aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilir.
  Hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde talep edilen kişisel verilerle sınırlı olarak adli makamlar ve taraf avukatlarına
  Özel sigorta kapsamında hizmet alanların kimlik, sağlık ve sigorta bilgileri özel sigorta şirketlerine
  Lojistik ve Konaklama hizmeti sunabilmek için özel şirketlere
 2. Personelin kişisel sağlık verileri aşağıda belirtilen 3. Kişilere aktarılır.
  Hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde talep edilen kişisel verilerle sınırlı olarak adli makamlar ve taraf avukatlarına
  Kimlik, iletişim, sağlık, fotoğraf, diploma ve ceza mahkumiyeti verileri personel çalışma belgesi başvurusu amacıyla ilçe/il sağlık müdürlüğüne
  Arşivleme amacıyla işyeri bilgisayar programlarının geliştiricisi olan yazılım firmasına
 3. İş başvurusunda bulunan personel adaylarından açık rıza ile elde edilen kişisel sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri verileri iş başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde derhal silinmekte ve yok edilmektedir.
  5.2    Yurt Dışına Aktarılması
  İşlenen özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.
  6.    ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER

7.1 Alınan Güvenlik Önlemleri

1– Merkezimiz özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedür belirlemiştir,
2-Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,

 1. a) Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir,
 2. b) Gizlilik sözleşmeleri yapılmıştır,
 3. c) Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanmıştır,
 4. d) Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir,
 5. e) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Bu kapsamda, işten ayrılan çalışana tahsis edilen envanter iade alınmaktadır,
  3– Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar elektronik ortam ise;
 6. a) Veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir,
 7. b) Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır,
 8. c) Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmaktadır,
 9. d) Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmektedir, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılıp/yaptırılıp, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır,
 10. e) Verilere uzaktan erişim sağlanırken iki kademeli kimlik doğrulama sistemi kullanılmaktadır.
  4– Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve erişildiği fiziksel ortam ise;
 11. a) Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmıştır,
 12. b) Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmiştir,
  5– Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa;
 13. a) Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmaktadır,
 14. b) Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır,
 15. c) Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmektedir,
 16. d) Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınmakta ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir.

7.2  Ayrıca Alınan İdari ve Teknik Tedbirler
İdari Tedbirler

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır
İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır.
Risk Analizleri yapılarak raporlanmaktadır.
İş Sözleşmesi, disiplin yönetmeliği gibi metinlere KVKK hükümleri ilave edilmektedir.
Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
Veri aktarımı yapılan alıcı gruplarla gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.
Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanmıştır.
Periyodik aralıklarla Silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmaktadır.

Teknik Tedbirler

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

7.       İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.2  İlgili Kişilerin Hakları
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.3  İlgili Kişinin Haklarını Kullanması
İlgili kişiler, Kanunun 11. maddesi kapsamındaki www.sultanstango.com internet sitemizden ulaşılabilecekleri İlgili Kişi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurularak, tarafımıza önceden bildirmiş oldukları ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden info@sultanstango.com e-posta adresimize ileterek talep edebilirler.

7.4  Başvurulara Cevap Verilmesi
İlgili kişinin yukarıda sayılan ve Kanun’un 11. Maddesinde geçen haklara ilişkin talebini usule uygun olarak tarafımıza iletmesi durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.


8.       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ KOORDİNASYONU
Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesi ve Korunması süreçlerinin koordinasyonunu şirket müdürü veya görevlendireceği personel yapar.


9.     POLİTİKADA YAPILAN GÜNCELLEMELER
Mevzuatın değişmesi sebebiyle, Kurul kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasında değişiklik yapılabilir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıda düzenlenen güncellemeler tablosuna eklenir.
Güncellemeler Tablosu
07.03.2018 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası yürürlüğe girmiştir.

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni, Sultans Tango Marathon & Festival tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Çerezlerin Kullanım Amacı
Çerezler, internet siteleri tarafından bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. iletişim araçlarına bırakılan tanımlama dosyalarıdır. İnternet siteleri tekrar ziyaret edildiğinde gelişmiş kullanıcı deneyimi sağlamak amacıyla erişilen cihazların tanınmalarını sağlar.
Çerezler, herhangi bir internet sitesini ziyaretinizle ilgili bilgilerin ilgili internet sitesi tarafından hatırlanmasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.
Veri sorumlusuna ait adresine bırakılan çerezlerin kullanımı Kanun’a ve uymakla yükümlü olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.


1.      Çerez Kullanımı
www.sultanstango.com internet sitesini ziyaret ettiğinizde web sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.

İşletmemizin cihazınıza ilişkin çerezleri kullanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın çerez ayarlarına ilişkin bölümünden çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Çerez kullanımını reddettiğiniz takdirde www.sultanstango.com internet sitesinin bazı bölümlerini gerektiği şekliyle kullanamayabilirsiniz.

İşletmemiz gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Çerez aydınlatma metninin değiştirildiği hallerde değiştirilmiş metin değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


Kullanılan Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları
Oturum çerezleri: İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

Kalıcı çerezler: Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve Analitik çerezler: Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı ve şifreden oluşan kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Yukarıda açıklanan oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik çerezlerin tutulma süresi altı aydır ancak sitemize erişilen internet tarayıcısının ayarlarından bu süreye ilişkin gerekli ayarlamalar yapılabilir.


Çerez Kullanımını Kontrol Etme Yolları
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.
Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi,
Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla, sınırlı olarak işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarımı
İşlenen kişisel veriler aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir.
Hukuki uyuşmazlık durumunda adli makamlar ve taraf avukatlarına
Arşivleme ve kayıt amacıyla sunucuya
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine bağlı olarak otomatik yöntemlerle işlenmektedir.


Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

www.sultanstango.com internet sitemizden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formunu eksiksiz doldurara sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden info@sultanstango.comadresimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ
İşbu metin, Sultans Tango Marathon & Festival tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin takibi

Kişisel Verilerin Aktarımı
İşlenen kişisel veriler hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde adli makamlar ve taraf avukatlarına aktarılabilecektir
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle otomatik işlenmektedir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

www.sultanstango.com internet sitemizden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden info@sultanstango.comadresimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KAMERA KAYDI AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni, Sultans Tango Marathon & Festival tarafından güvenlik kameraları ile elde edilen gerçek kişilere ait görüntülerden oluşan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İşyerimiz içerisindeki ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.
Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.
Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

Kişisel Verilerin Aktarımı
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetleri ve taraf avukatlarına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeple otomatik yollarla elektronik ortamda işlenmektedir.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

www.sultanstango.com internet sitemizden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden info@sultanstango.comadresimize iletmeniz gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TELEFONLA İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni, Sultans Tango Marathon & Festival tarafından telefon görüşmesi vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.
İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin takibi
Kişisel Verilerin Aktarımı
İşlenen kişisel veriler hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde adli makamlar ve taraf avukatlarına aktarılabilecektir
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
www.sultanstango.com internet sitemizden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden info@sultanstango.comadresimize iletmeniz gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

E-POSTA İLETİŞİMİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Sultans Tango Marathon & Festival tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.
İletişim süreçlerinin yürütülmesi
Talep ve şikayetlerin takibi
Kişisel Verilerin Aktarımı
İşlenen kişisel veriler hukuki uyuşmazlık durumunda talep halinde adli makamlar ve taraf avukatlarına aktarılabilecektir
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle otomatik işlenmektedir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
www.sultanstango.com internet sitemizden edineceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden info@sultanstango.comadresimize iletmeniz gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu ilgili kişi bavuru formunu’ nu eksiksiz doldurarak , yazılı olarak Sultans Tango Marathon & Festival elektronik posta adresiniz üzerinden info@sultanstango.com adresimize  iletmeniz halinde talebiniz en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuru Yapan İlgili Kişinin;
AD- SOYADI :
T.C KİMLİK NUMARASI :
TEBLİGAT ADRESİ :
TELEFON NUMARASI :
E- POSTA ADRESİ :
ŞİRKETLE OLAN İLİŞKİSİ : Çalışan (  )   Eski Çalışan (  )  Etkinlik Katılımcısı  (  )
Etkinlik Katılımcısı ( )  Diğer (  ) ………………………………………
Kanun Kapsamındaki Talebiniz:
Lütfen Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi açık bir şekilde belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………
Bu taleplerim doğrultusunda, işletmenize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.
Başvuruya Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi
Lütfen yapmış olduğunuz başvuruya karşı şirketimizin vereceği yanıtın size hangi yolla bildirilmesini istediğinizi seçiniz.
Yukarıda vermiş olduğum tebligat adresime gönderilmesini istiyorum.Yukarıda vermiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
İşbu başvuru formunda tarafınıza bildirmiş olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, işletmenizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Başvuru Yapan İlgili Kişinin;
Adı Soyadı                 :
Başvuru Tarihi          :
İmza                            :